Sekcja strony głównej

                                     

                                                 SKORO ZNALAZŁEŚ TO MIEJSCE…

…przeczytaj poniższych kilkanaście zdań.

Tytuł strony: Familiae civitas wyraźnie odnosi się do rodziny. Nasze wieloletnie badania dowodzą jednak, że funkcjonowanie rodziny zależne jest przede wszystkim od jej fundamentu, czyli MAŁŻEŃSTWA. Współczesne ataki na rodzinę są tak skuteczne, ponieważ z ogromnym powodzeniem udaje się niszczyć małżeństwo.

Dlatego Familiae civitas broni współczesnej rodziny i opartej na niej cywilizacji przede wszystkim poprzez edukacyjną pomoc małżonkom, ale też tym, którzy małżeństwo  chcą zawrzeć, w kluczowych miejscach jego funkcjonowania, tam właśnie gdzie jest ono najczęściej atakowane.

Są to:

  1. Tożsamość osobowa (w tym płciowa) małżonków
  2. Bliskość małżonków wobec siebie (w tym oscylator bliskości)
  3. Zrozumienie przez małżonków mechanizmów funkcjonowania ich związku
  4. Radzenie sobie z uczuciami do współmałżonka i tworzenie dla nich przestrzeni rozwoju
  5. Komunikacja małżonków ze sobą i z dziećmi
  6. Zależności funkcjonowania mechanizmów wychowania dzieci od funkcjonowania małżeństwa

Krystian Wojaczek

AFTER YOU FOUND THIS PLACE …

… Read a dozen or so sentences below.

Page title: Familiae civitas clearly refers to the family. Our many years of research show, however, that the functioning of the family depends primarily on its foundation, i.e. MARRIAGE. Today’s attacks on the family are so effective because they destroy a marriage with great success.

That is why Familiae civitas defends the modern family and the civilization based on it, primarily through educational help to spouses, but also to those who want to enter into marriage in key places where it functions, where it is most often attacked.

Those are:

1. Personal (including gender) identity of the spouses

2. Closeness of the spouses towards each other (including the oscillator of closeness)

3. The spouses’ understanding of the mechanisms of their relationship

4. Dealing with feelings towards your spouse and creating space for their development

5. Communication of spouses with each other and with children

6. The dependence of the functioning of the mechanisms of raising children on the functioning of marriage

Krystian Wojaczek

PROF. DR HAB. KS. ADAM LUDWIK SZAFRAŃSKI – PREKURSOR NOWEGO PODEJŚCIA      (19 lipca 1911 – 16 marca 2004)

Człowiek głębokiej wiary, powiązanej z krytycznym podejściem do instytucji i intensywnym, codziennym wysiłkiem budowania relacji poznania i miłości Boga oraz drugiego człowieka.

Myśliciel, filozof i teolog,  klasyk teologii pastoralnej. Jeden z twórców polskiej teologii pastoralnej. Znawca nauki Soboru Watykańskiego II i gorliwy zwolennik jej wdrażania w życie Kościoła w Polsce.

Wymagający wykładowca i pedagog, zawsze otwarty na pomoc drugiemu. Zdecydowany zwolennik kształcenia samodzielnego myślenia i kreatywności u współpracowników i studentów.

Entuzjasta podmiotowości ludzi świeckich w Kościele i ich działania w świecie: w rodzinie, w życiu społecznym, zawodowym, politycznym i kulturalnym. Jeden z nielicznych, który pomagał ludziom świeckim w kształtowaniu ich duchowości bez klerykalizacji.

Oczytany erudyta, prekursor synergicznego podejścia w teologii pastoralnej a szczególnie w pracy z rodzinami. Często nie rozumiany przez współczesnych, sprowadzających teologię pastoralną do manipulacji  „owieczkami”.

Znany z szerokiego ujmowania przesłanki mniejszej sylogizmu pastoralnego. Zdecydowanie wykraczał  poza socjologię, psychologię, pedagogikę, czy medycynę. Sięgał do biologii, fizyki i astronomii. Tak szerokie ujmowanie przesłanki mniejszej sylogizmu pastoralnego osadzał w nauce Soboru Watykańskiego II.

Swoją filozofią podejścia niewątpliwie położył podwaliny pod skuteczną pracę z rodzinami i szeroko rozumianą profilaktykę kryzysu małżeństwa. Jego synergiczne podejście jest jak nigdy aktualne w sytuacji gdy w gruzy sypią się ujęcia cząstkowe, spojrzenia redukcjonistyczne i chciwością napędzane różnorakie psychoterapie.   (K.W.)

(Zdjęcia z archiwum senatora Cz. Ryszki)

 

EDUKACJA ZAMIAST TERAPII

Tak jak przedstawiciele każdego zawodu muszą się stale dokształcać, żeby móc dobrze go wykonywać  i utrzymać się przy życiu, tak małżonkowie i rodzice muszą stale pracować nad swoim związkiem, żeby był

Koszarawa Bystra

on dla nich satysfakcjonujący i szczęśliwy a dla dzieci stał się normalnym środowiskiem rozwoju i wychowania. Taki jest nowoczesny sposób podejścia do małżeństwa, inaczej niż pozostawianie go samemu sobie i liczenie na terapię, gdy często jest już późno.

FAMILIAE CIVITAS dąży do upowszechnienia nowego podejścia, by tą drogą

Warsztaty-Trenton USA

ograniczyć skalę kryzysu małżeństwa, rozbitych rodzin i pozbawionych normalnego środowiska wychowania dzieci. Najczęściej wykorzystywaną metodą pracy jest metoda pracy warsztatowej umożliwiająca poznanie właściwego modelu małżeństwa i mechanizmów jego funkcjonowania oraz własne zaangażowanie w doświadczenie ich  w grupie pracy. (K.W.)

                                                             

      NIECO O TYM KIM JESTEŚMY

FAMILIAE CIVITAS powstała z inicjatywy prof. dra hab. Krystiana Wojaczka, jako wynik wieloletnich badań naukowych nad rodziną, weryfikowanych w bezpośrednim kontakcie z małżeństwami i rodzinami, szczególnie pracą warsztatową i poradnianą, przede wszystkim w kraju, ale też za granicą.

FAMILIAE CIVITAS to przede wszystkim zespół ludzi zainteresowanych prawidłowym rozwojem małżeństwa i rodziny. Ludzi świadomych tego, że na ten rozwój składa się rozwój podmiotów tworzących małżeństwo i rodzinę, rozwój więzi  małżeńskiej, która  staje się fundamentem budowy rodziny i środowiskiem wychowania dzieci.

FAMILIAE CIVITAS to zespół ludzi świadomych tego, że powyższy cel można osiągnąć przez uświadomienie małżonkom lub osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo,  konieczności permanentnego zaangażowania w zdobywanie wiedzy i sprawności umożliwiających funkcjonowanie ich małżeństwa i rodziny, czyli uruchomienia tzw. aktywności własnej małżonków.

FAMILIAE CIVITAS to zespół ludzi preferujących w swojej pracy metodę synergii, czyli wzajemnego odnoszenia wiedzy z zakresu antropologii teologicznej i opisu mechanizmów funkcjonowania małżeństwa, i rodziny, czerpanych z  nauk szczegółowych oraz nauk przyrodniczych. Wiedza z zakresu antropologii teologicznej pozwala nakreślić model, czyli ideał małżeństwa, jasno wytyczający strategiczny kierunek działań małżonków. Wiedza z zakresu nauk szczegółowych ukazuje jak to zrobić w konkretnej sytuacji życia małżonków. Synergia ta jest istotna, ponieważ warunkuje uruchomienie aktywności własnej małżonków.

FAMILIAE CIVITAS to zespół ludzi kompetentnych, dobrze przygotowanych merytorycznie i metodycznie do prowadzenia  pracy warsztatowej z małżeństwami i równolegle z ich dziećmi, jednej z najbardziej skutecznych metod prowadzenia, przedstawionej wyżej synergii edukacyjnej.

Foto-Sabina

FAMILIAE CIVITAS to zespół ludzi prowadzących badania nad modelem osobowego obdarowania sobą małżonków i jego wpływem na rozwój tożsamości i oryginalności każdego z małżonków. Konsekwencją tego jest  wzmocnienie  wzajemnej atrakcyjności małżonków,  konkurencyjności wobec więzi z osobami trzecimi i pogłębienie trwałości małżeństwa.

FAMILIAE CIVITAS to zespół ludzi prowadzących badania nad oscylatorem bliskości małżeńskiej. Mechanizm ten daje małżonkom możliwość oddziaływania na sektor najtrudniejszy do kierowania w życiu małżeńskim. Sektorem tym jest więź emocjonalna małżonków, ze względu na autonomię uczuć człowieka. (K.W.)