AKADEMICY

FAMILIAE CIVITAS w Uniwersytecie Śląskim

Istotnym kanałem upowszechniania inicjatywy FAMILIAE CIVITAS są środowiska akdemickie, szczególnie środowiska tzw. Nauk o Rodzinie, niezależnie od tego jak krytycznie ocenia się dzisiaj programy i ich realizacje na tych kierunkach. Należy założyć, że przynajmniej część Osób studiujących na tych kierunkach jest uwrażliwiona na kondycję rodziny dzisiaj, jej współczesne problemy. Inicjatywa FAMILIAE CIVITAS ma  na celu uświadomienie jak najszerszym kręgom społecznym rozwiązań, sprawdzonych w pracy z małżeństwami i rodzinami, które jako jedyne są w stanie skutecznie przeciwdziałać rozszerzającej się epidemii kryzysu małżeństwa i rodziny.

W ramach tego nurtu upowszechniania inicjatywy FAMILIAE CIVITAS odbyło sięspotkanie z Akademikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie odbyło się w piątek 6 kwietnia w sali 301 Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia miały miejsce w ramach wykładu monograficznego Ks. prof. dr hab. Ireneusza Celarego. Studentom przedstawiono nie tylko ideę FAMILIAE CIVITAS, ale jej merytoryczne, metodologiczne i częsciowo metodyczne podstawy. Pytania i dyskusja, które rozwinęły się w trakcie zajęć sygnalizują troskę środowiska akademickiego o dążenie do tarcia do jak najszerszych kręgów społecznych z zagadnieniami profilaktyki, w tym również osób niewierzących. Wydaje się, że rozpoczęty właśnie nurt upowszechniania  inicjatywy FAMILIAE CIVITAS jest właściwym wyborem. W przygotowaniu są spotkania ze studentami kolejnych uniwersytetów.

Krystian Wojaczek

 

                        

                                        FAMILIAE  CIVITAS w Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim

 

Dnia 10 maja br., dzięki życzliwości Kierownika Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL Ks. Prof. Dra hab. Mirosława Kalinowskiego i Ks. Dr hab. Mirosława Brzezińskiego odbyły się zajęcia na temat inicjatywy Familiae Civitas.

W zajęciach ze studentami i doktorantami poruszono nie tylko kwestie formalne inicjatywy, jej struktury i planów rozwojowych. Punkt ciężkości został położony na kwestiach merytorycznych współczesnej pracy z małżeństwami, które warunkują skuteczne przeciwdziałanie procesom destrukcji wielu małżeństw i rodzin. Nie trzeba dodawać, że wspomniane procesy destrukcyjne, najczęściej przekładają się na osobiste tragedie życiowe samych małżonków a szczególnie dzieci, jeśli takie w zagrożonym, czy już rozpadającym się związku są obecne.  

Znamienne jest to, że wśród stawianych przez młodzież pytań i problemów na plan pierwszy wysuwa się kwestia innego niż dostępne, przygotowania do małżeństwa. Wydaje się, że kwestia ta jest bliższa samym młodym, którzy stoją przed zawarciem związku małżeńskiego i mimo, wydawałoby się dość zróżnicowanej oferty przygotowania do małżeństwa (przynajmniej w środowisku samego Lublina), nie znajdują, wydaje się, do końca satysfakcjonujących ich rozwiązań tego przygotowania. Jest to bardzo ważna informacja dla Familiae Civitas, która w tym kontekście musi rozważyć uzupełnienie swojej oferty nie tylko dla małżeństw, ale także dla narzeczonych.

Odrębną kwestią pozostaje świadomość konieczności edukacji samych małżeństw, jako istotnego współcześnie problemu radzenia sobie z problemami, które są przyczyną destrukcji wielu z nich. Nie ulega wątpliwości, że taka świadomość pojawia się wśród studentów, choć jeszcze słabo i mało wyraźnie.

Krystian Wojaczek