METODA SYNERGII

Nie ulega wątpliwości, że wymogiem czasu jest wykorzystanie w pracy z małżeństwami i rodzinami, metody synergii. Metoda ta polega na odnoszeniu do siebie w jednym przekazie danych z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz odpowiednio dobranych danych z zakresu nauk szczegółowych. Metoda ta choć jest dość trudna w poprawnym stosowaniu, eliminuje największe słabości pracy z małżeństwami i rodzinami duszpasterstwa katolickiego z jednej strony oraz poszczególnych nauk szczegółowych z drugiej.  Innymi słowy mówiąc, jeśli małżonkowie chcą uniknąć błędów popełnianych w duszpasterstwie (nie utożsamiać z nauką Kościoła Katolickiego) oraz błędów wyjątkowo licznie obecnych dzisiaj w różnych naukach szczegółowych, powinni sięgnąć do tej metody.

SYNERGY  METHOD

There is no doubt that it is a matter of time to use synergy method at work with families. This method consist in relating to oneself data in the field of family theology and properly selected data from the field of specific sciences. The synergy method eliminates the greatest weaknesses of the Catholic pastoral ministry (not identified with the Church’s teaching) on the one hand and individual particular sciences on the other.

KORZYŚCI Z METODY SYNERGII – ZAKORZENIENIE MAŁŻEŃSTWA W KULTURZE

Centralne dla metody synergii odnoszenie do siebie chrześcijańskiego modelu małżeństwa jako relacji wzajemnego daru dwojga osób: mężczyzny i kobiety oraz konkretyzacji tego odniesienia rozwiązaniami czerpanymi z nauk szczegółowych sytuuje małżeństwo, w każdym przypadku, w kręgu kultury pochodzenia. Kultura europejska jest zbudowana, czy się to komuś podoba czy nie, na chrześcijaństwie. Dzięki pracy z małżeństwami metodą synergii można skutecznie przeciwstawić się nasilonym obecnie działaniom demoralizacji, osłabiania i rozbijania małżeństw. Nie trzeba zbytniej przenikliwości, żeby zauważyć, że strategia niszczenia małżeństwa i rodziny  polega na podpowiadaniu rozwiązań, które prowadzą najkrótszą drogą do ich wykorzenienia kulturowego, osłabienia tożsamości i przyjęcia rozwiązań, które je zniszczą.  Pracą metodą synergii można ten proces skutecznie ograniczyć.

BENEFITS OF THE SYNERGY METHOD – EUROPEAN INCULTURATION

The concretization of the Christian model of marriage with the everyday solutions of his affairs derived from specific science places the marriage within the circle of the culture of origin. European culture is built on Christianity. By using the synergy method in working with marriages, it is possible to effectivly counteract the demoralization, weakening and breaking up of marriages, that is their eradication from the European culture of origin.

Krystian Wojaczek

KORZYŚCI  PŁYNĄCE Z METODY SYNERGII – INFORMACJA O TYM CO ROBIĆ W DANEJ SYTUACJI

 

Metoda synergii obejmuje istotne informacje na temat życia małżeńskiego z zakresu nauk szczegółowych takich jak psychologia, pedagogika, socjologia, biologia czy medycyna. Dzięki temu rozwiązaniu małżonkowie dowiadują się nie tylko jak powinna wyglądać więź małżeńska, czyli poznają jej model, ale poznają mechanizmy funkcjonowania poszczególnych jej aspektów. Uzyskują tym samym zrozumienie tego co dzieje się w ich małżeństwie, dlaczego współmałżonek zachowuje się tak czy inaczej, dlaczego u nich powstają takie a nie inne uczucia i jak z nimi postępować itp. Jednym słowem otrzymują niezbędną wiedzę na wiele problemów, dzięki której są w stanie rozwiązywać powstałe w ich małżeńskim życiu problemy i trudności. Więcej, rozumiejąc jak funkcjonują poszczególne mechanizmy życia małżeńskiego są w stanie unikać wielu trudności powstających ze zwykłych błędów i niewiedzy. Przykładowo poznanie psychofizjologii współżycia seksualnego mężczyzny i kobiety pozwoli im uniknąć wielu niepowodzeń w tej dziedzinie małżeńskiego życia; poznanie prawideł funkcjonowania uczuć pozwoli im nie tylko rozminowywać trudne sytuacje w tej materii, ale systematycznie budować satysfakcjonującą obojga więź uczuciową itp. W uproszczeniu ten nurt informacji przekazywanych metodą synergii nazywamy KNOW HOW MAŁŻEŃSTWA.

BENEFITS OF THE SYNERGY METHOD – KNOW HOW

The synergy method includes information on marital life in the fild of psychology, pedagogy, sociology, biology and medicine. Thanks to this the spouses learn the mechanisms of functioning of its various aspects. They get this understanding of what is happening in their marriage: why the spouse behaves differently; why they react with such and not other feelings etc. Thank to this they are able to avoid many marital difficulties and those that appear are often able to solve themselves.

Krystian Wojaczek

   KORZYŚCI  Z  METODY  SYNERGII – INSPIRACJA DO DZIAŁANIA

Metoda synergii inspiruje do działania na rzecz udania się związku małżeńskiego w dwojaki sposób. Najpierw dlatego, że wyraźnie ukazuje model małżeństwa, czyli drogę, którą małżonkowie powinni podążać. Brak jasnego modelu zniechęca do działania, ponieważ małżonkowie nie widzą dokąd ewentualny ich wysiłek ma prowadzić. Po wtóre inspiracja ta przychodzi w momencie, gdy zaczynają rozumieć mechanizmy funkcjonowania swojego małżeństwa, które dają im rozwiązania konkretnych sytuacji życiowych czerpane z nauk szczegółowych: psychologii, socjologii, medycyny, czy biologii. Zaczynają wówczas rozumieć, że ich związek może być bardziej udany i szczęściodajny  jeśli postępowanie zawierające błędy zastąpią postępowaniem poprawnym.

Przedstawiona wyżej korzyść płynąca z wykorzystania metody synergii jest trudna do przecenienia z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że jako społeczeństwo z przeszłością totalitarną (komunizm) zostaliśmy oduczeni aktywności własnej. Czekamy aż ktoś podejmie decyzje za nas i często zrobi coś w co się włączymy. Działamy gdy jesteśmy przyparci do muru. Dla małżeństwa ta strategia ma fatalne skutki. Małżonkowie zaczynają działać gdy jest już za późno. Dlatego tyle nieudanych małżeństw i rozwodów. Szkoda, że tego nie widzi, ponoć działający dla rodziny prawicowy rząd! Po wtóre prowadzona przez rząd polityka, nazywana pro-społeczną pogłębia ten stan rzeczy. Spora część społeczeństwa zostaje utwierdzona w przekonaniu, że im się należy bo to co robią to wystarczy. Po trzecie badania empiryczne (M. Braun-Gałkowska) wyraźnie dowodzą, że powodzenie małżeństwa zależy od działania małżonków na rzecz udania się ich związku. Świadomość tego uwarunkowania powodzenia małżeństwa jest dzisiaj bardzo niska. Do tego nie każde działanie „dla dobra” małżeństwa jest dla niego korzystne. Trzeba wiedzieć co jest dobre i właściwe.

BENEFITS OF SYNERGY METHOD – INSPIRATION FOR ACTION TO GOOD LUCK

The synergy method inspires spouses to act towords their relationship in two ways: when it shows the marriage model and when it provides detailed solutions drawn from specific sciences (psychology, biology, medicine, sociology). Showing the model of marriage sets the path of marriage to the goal and allows you to mobilize forces to achieve it. Showing the achievments of detailed sciences such as psychology, how to communicate peacefully, how to deal with feelings, etc gives spouses an understanding of the mechanisms of their relationship and the belief that they can influence, that this is not beyond their reach. The inspiration for the spouses to act in order to succeed in their relationship is important because the totalitarian system (communism) has taught them that. In addition, the current actions of the right-wing government reinforce the claim of society. In contrast empirical studies (M. Braun-Gałkowska) prove that marriage is largely dependent on the spouses actions for the success of their relationship.

Krystian Wojaczek

KORZYŚCI  MAŁŻONKÓW  Z  METODY  SYNERGII – WŁAŚCIWA DIAGNOZA

Istotnym elementem składowym metody synergii jest wyprowadzony z antropologii biblijnej model małżeństwa. Zapoznawszy się z nim małżonkowie unikają jednego z głównych błędów współczesności jakim jest absolutyzacja rozwiązań cząstkowych, które nie tylko nie prowadzą do poprawy funkcjonowania małżeństwa, ale często je pogarszają. Brak właściwego modelu małżeństwa sprawia, że małżonkowie koncentrują się na jakiejś sprawie, która być może im akurat dolega, ale nie leży u podstaw innych trudności, które zeszły tymczasowo na plan dalszy i zaczną doskwierać gdy dolegliwość obecna osłabnie. Świadomość posiadania właściwego modelu małżeństwa, który wynika z tego kim małżonkowie są jako mężczyzna i kobieta, pozwala dokładnie usytuować popełniane błędy w małżeńskim postępowaniu i ich powiązania z innymi trudnościami, jakich małżonkowie doświadczają. Wtedy są w stanie podjąć systematyczną pracę nad ich wyeliminowaniem i pozbyciem się trudności, które rodzą.

BENEFITS OF SPOUSES FROM THE SYNERGY METHOD – PROPER DIAGNOSIS

An important element of the synergy method is the marriage model. It allows to avoid spouses oneof the main errors of modern times, which is the absolutization of partial solutions. This error, not only does not improve the functioning of the marriage, but often worsens. The model of marriage, which results from who the spouses are as a man and a woman, allows accurately situate the mistakes made and to systematically work on their removal.

Krystian Wojaczek