POJĘCIA

Motto:  ZROZUMIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ MAŁŻEŃSTWA POZWALA KIEROWAĆ SWOIM ZWIĄZKIEM

ZAMIESZANIE POJĘCIOWE

Jednym z podstawowych wyzwań wobec, których stoi małżeństwo i rodzina jest zamieszanie pojęciowe wokół tych struktur życia społecznego. Przekłada się ono nie tylko na błędy w postępowaniu małżonków wobec siebie, rodziców wobec dzieci, ale skutkuje ograniczeniem ich zaangażowania na rzecz  rozwoju małżeństwa, ważnego czynnika funkcjonowania i zabezpieczenia przed kryzysem.  Istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, że zamieszanie w tej materii posiada głębokie uwarunkowania począwszy od ignorancji osób i błędów instytucji zajmujących się małżeństwem i rodziną, aż po sabotaż polegający na wprowadzaniu pojęć sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem i tym co wynika w sposób oczywisty z faktu, że podmiotami tworzącymi małżeństwo a na nim rodzinę są zróżnicowane płciowo osoby ludzkie. (K.W.)

Pomyśl: Jakiego języka używasz na określenie tego co dzieje się w Twoim małżeństwie? Jakiego języka używasz na określenie tego co jest związane ze współżyciem seksualnym? Jakimi pojęciami opisujesz anatomię i fizjologię Waszych ciał?

Powinnaś (ieneś) wiedzieć, że to w jaki sposób nazywasz to co dzieje się w Twoim małżeństwie wpływa na Wasz związek i kształtuje go!

WAŻNE DLA MAŁŻONKÓW SŁOWA

Wyobraźmy sobie sytuację, w której dwoje ludzi zawiera małżeństwo. Ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską itd., z tym tylko, że każde z nich często myśli o czymś innym, ponieważ inaczej rozumie używane słowa. Myślisz Czytelniku, że to fikcja? Nie, to jest polska rzeczywistość. Pokazują to badania. Niżej znajdziesz treść ważnych dla Was pojęć. Przeczytaj je zanim wypowiesz słowa przysięgi.

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA – obejmuje takie pojęcia jak”postawa miłości małżeńskiej”, „więź miłości małżeńskiej”, „spójnia małżeńska”. Dopiero łącznie ukazują bogactwo treściowe pojęcia MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA.

Postawa miłości małżeńskiej jest względnie utrwaloną zdolnością obdarowania sobą współmałżonka na poziomie poznania, uczuć i działania.

Więź miłości małżeńskiej to proces wzajemnego obdarowania małżonków sobą na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.

Spójnia małżeńska jest względnie trwałą strukturą wartości łączących małżonków.

Dlaczego 3 pojęcia dla zdefiniowania jednego – miłości małżeńskiej.

Postawa miłości małżeńskiej eksponuje ważna w procesie miłości małżeńskiej cechę inicjatywy procesu obdarowania. Nic natomiast nie mówi o tym, czy inicjatywa ta została przyjęta przez obdarowanego. Przyjęcie obdarowania jest warunkiem rozwoju miłości.

Więź miłości małżeńskiej informuje, że inicjatywa obdarowania została przyjęta, czyli rozpoczął się faktyczny rozwój miłości, który jest procesem i to bardzo dynamicznym. Składa się nań wiele aktów poznawczych, reakcji emocjonalnych i działań każdego dnia. W swojej różnorodności i dynamizmie jest trudny do opisania.

Spójnia małżeńska jest wolno ewoluującą strukturą – rezultatem funkcjonowania więzi małżeńskiej. Dzięki temu staje się dla małżonków istotnym wskaźnikiem tego co dzieje się w ramach więzi małżeńskiej. (K.W.)

Pomyśl: Czym dla Ciebie jest miłość małżeńska? Czy jakieś elementy Twojego postrzegania miłości małżeńskiej są bliskie przytoczonym wyżej pojęciom? Jeśli tak, które to są?

WIERNOŚĆ MAŁŻEŃSKA – oznacza wyłączność więzi erotycznej małżonków. Wyłączność ta obejmuje nie tylko aspekt negatywny, czyli nie zdradzanie współmałżonka, jakiekolwiek by ono nie było. Jej integralną częścią jest takie postępowanie małżonków by ułatwić współmałżonkowi ponowny wybór drugiej strony w sytuacji, kiedy tego wyboru będzie musiał dokonać. Wierność oznacza zatem dbałość o siebie i własny rozwój osobowy by być dla współmałżonka oczekiwanym darem. Dbałość tą należy rozumieć szeroko jako rozwój intelektualny, kulturalny, moralny, religijny, ale też fizyczny o higienę osobistą i estetykę bycia. (K.W.)

Pomyśl: Robisz coś by współmałżonek Cię nie zdradził? Jeśli tak to co to jest? Co sądzisz o ograniczaniu kontaktów współmałżonka(i) z przedstawicielami płci przeciwnej?

UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKA

Pojęciem, które sprawia współczesnym najwięcej trudności jest pojęcie uczciwości małżeńskiej. Najczęściej jest ono rozumiane jako życie małżonków prawdą o sobie wzajemnie. Rozumienie takie jednak nie wytrzymuje krytyki. Łatwo można wyobrazić sobie sytuację, w której np. mąż, który dopuścił się zdrady przychodzi do żony i mówi:  „kochanie zdradziłem cię!”. W powyższym rozumieniu byłby uczciwy. Jest to nie do  przyjęcia z wielu powodów. Na czym zatem polega uczciwość małżeńska?

Definiujemy ją jako lojalność małżonka wobec współmałżonka, która polega na przestrzeganiu zasad funkcjonowania związku. Zasady te określa rota

przysięgi małżeńskiej. To ich przestrzeganie stanowi o uczciwości małżonków wobec siebie wzajemnie. Jest też oczywiste, że wiele małżeństw wypracowuje w ramach swoich związków bardziej szczegółowe zasady ich funkcjonowania na co dzień. Jeśli te zasady są zgodne z wymaganiami etyki i zgadzają się na ich przestrzeganie oboje małżonkowie to obowiązują one w ramach pojęcia uczciwości małżeńskiej. (K.W.)

Pomyśl: Dlaczego ucziwość  jest ważna w małżeństwie? Wyobraź sobie sytuację, w której jedno z małżonków traktuje związek serio i angażuje się w pełni a drugie korzysta z zaangażowania pierwszego i niewiele w swoje małżeństwo wnosi. Uważasz, że jest to uczciwe?

NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA oznacza trwanie małżeństwa aż do śmierci jednego z małżonków. Pojęcie to w kulturze zachodniej posiada bardzo precyzyjną treść, powiązaną ze statusem prawnym, prawno-kanonicznym i teologicznym małżeństwa oraz moralnym postępowania w tej materii małżonków. Oznacza ono, że raz zawartego ważnie małżeństwa nie można rozerwać za życia obojga małżonków.

Spojrzenie na to pojęcie z perspektywy antropologicznego modelu małżeństwa, jako procesu wzajemnego obdarowania sobą męża i żony nie traci ono ważności, choć ujawnia jego statyczność. Punkt ciężkości spoczywa na finalnym byciu razem małżonków. Czasem dodaje się, że małżeństwa nie należy rozrywać. Dlatego pojęcie to należy uzupełnić o pojęcie trwałości małżeństwa. Znaczy to, że małżonkowie powinni tak postępować, żeby ich związek stawał się z dnia na dzień coraz silniejszy, coraz bardziej trwały. Wtedy dotrwają w nierozerwalności do końca swoich dni. (K.W.)

Pomyśl: Jak Ty rozumiesz nierozerwalność Waszego małżeństwa? Co zrobiłeś(aś) w ciągu ostatniego tygodnia, by Wasze małżeństwo weszło w nowy tydzień bardziej trwałe?

PŁODNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Można mówić o dwóch rodzajach płodności małżeństwa: płodności w znaczeniu szerokim i płodności w znaczeniu wąskim. Szeroko rozumiana płodność małżeństwa to co raz pełniejsze bycie mężczyzną i kobietą, które jest wynikiem procesu wzajemnego ich obdarowywania sobą.  Należy pamiętać, że każde z nich jest osobą, czyli jest ukierunkowane na bycie osobowym darem dla współmałżonka i przyjmowanie obdarowania od niego. Wejście w ten proces sprawia, że każde z nich się rozwija, pełniej żyje. Ich zróżnicowanie płciowe sprawia, że skutkiem tego obdarowania jest płodność w znaczeniu wąskim, czyli poczęcie, urodzenie i wychowanie potomstwa. Jak widać środowiskiem zaistnienia i poprawnego funkcjonowania płodności w znaczeniu wąskim jest płodność w znaczeniu szerokim. (K.W.)