Terminy-Aktualności

Motto:  PRZETRWANIE CYWILIZACJI ZACHODNIEJ JEST ŚCIŚLE POWIĄZANE Z ODBUDOWĄ MONOGAMICZNEGO MAŁŻEŃSTWA

                               WYZWANIE   DLA   KOŚCIOŁA   KATOLICKIEGO

                                                  (Nie tylko w Polsce)

Biorąc pod uwagę destrukcję relacji interpersonalnych powodowanych  pandemią, ale też sposobami obrony przed zarazą (izolacja), (więcej: „Pandemic time”), należy zwrócić uwagę na pojawienie się ogromnego wyzwania jakie staje przed Kościołem katolickim i jego duszpasterstwem, szczególnie duszpasterstwem rodzin. Chodzi o odbudowę wizji człowieka „obrazu Boga” (Rdz 1,26-27) i wynikających z niego relacji międzyludzkich (poznania i miłości). Nie ulega wątpliwości, że pandemia, próby jej zaradzania przez ludzi i skutki do jakich to prowadzi (człowiek – zagrożeniem dla drugiego człowieka), stały się znakiem czasu eksponującym w nadzwyczajny sposób biblijną antropologię: człowieka – „obrazu Boga”, wynikających z niego relacji społecznych (poznania i miłości) a szczególnie modelu małżeństwa, opartego o wzajemne, obdarowanie sobą żony i męża. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na prorocze podnoszenie tej kwestii przez Jana Pawła II podczas całego jego pontyfikatu, która jednak nie została zinternalizowana, nie tylko przez same małżeństwa, ale również w duszpasterstwie.

Koniecznym jest dodać, że odpowiedź Kościoła katolickiego w Polsce na to wyzwanie nie będzie łatwa. Kościół ten wprawdzie formalnie przyjmuje za swój depozyt nauczanie Jana Pawła II, jednak wielu teologów i duszpasterzy interpretuje metodologicznie błędnie (w ontologiczno-statycznych kategoriach myślenia greckiego) pojęcie „obrazu Boga”(Rdz 1, 26-27). Tekst ten pochodzi z tzw. Tradycji kapłańskiej datowanej na 6 wiek przed Chrystusem. Pierwsze wpływy greckie datujemy natomiast na 2 wiek przed Chrystusem. Nie można więc stosować filozofii greckiej do interpretacji pojęcia „obraz Boga w człowieku” Rdz 1, 26-27). Dopiero interpretacja funkcjonalno-dynamiczna, właściwa myśleniu Semitów pozwala dostrzec w pojęciu „obraz Boga w człowieku” podstawę i uzdolnienie go do nawiązania relacji poznania i miłości z innymi osobami: Boga i ludzi. Pozwala też zrozumieć nauczanie Jana Pawła II o modelu małżeństwa: wzajemnego obdarowania sobą męża i żony.

Krystian Wojaczek

CHALLENGE FOR THE CATHOLIC CHURCH

                                                  (Not only in Poland)

Considering the destruction of interpersonal relations caused by pandemics, but also by means of defense against plague (isolation), (more: „Pandemic time”), one should pay attention to the emergence of a huge challenge that the Catholic Church and its pastoral care, especially family pastoral care. It is about rebuilding the human vision of „the image of God” (Gen 1:26-27) and the interpersonal relationships (knowledge and love) that result from it. There is no doubt that the pandemic, attempts to remedy it by people and the consequences it leads to (human being – a threat to another human being) have become a sign of the times in an extraordinary way exposing the biblical anthropology: human – „image of God”, resulting social relations (knowledge and love) and especially the model of marriage, based on mutual, self-giving of wife and husband. It is worth paying attention to the prophetic raising of this issue by John Paul II throughout his pontificate, which, however, has not been internalized, not only by marriages themselves, but also in pastoral ministry.

It is necessary to add that the response of the Catholic Church in Poland to this challenge will not be easy. Although the church formally accepts the teaching of John Paul II as its deposit, many theologians and pastors interpret methodologically incorrectly (in ontological and static categories of Greek thinking) the concept of „the image of God” (Gen 1: 26-27). This text comes from the so-called Priestly tradition dating back to 6th century BC. We date the first Greek influences to the 2nd century BC. Thus, Greek philosophy cannot be used to interpret the concept of „the image of God in man” (Gen 1: 26-27). It is only the functional-dynamic interpretation that is proper to the Semites’ thinking that lets us see in the concept of „the image of God in man” the basis and enabling him to establish a relationship of knowledge and love with other people: God and people. It also allows us to understand the teaching of John Paul II about the model of marriage: mutual self-giving of husband and wife.

Krystian Wojaczek

ZAJĘCIA DLA PRACOWNIKÓW DUSZPASTERSTWA RODZIN W ZAMOŚCIU

25. maja 2024 r. odbędą się zajęcia dla Pracowników Duszpasterstwa Rodzin w Zamościu.

Zajęcia będą poświęcone problematyce uczuć w małżeństwie i pracy w poradni rodzinnej.

Program zajęć jest następujący: 9.30 Eucharystia

10.30 Wykład

11.30-13.30 Warsztaty

26. maja 2024 r. odbędą się warsztaty dla małżeństw zatytułowane: „Uczucia łatwe i trudne w małżeństwie”.

Przewidywane jest poruszenie następujących zagadnień:

-doświadczanie uczuć, których nie chcemy;

-uczucia negatywne a osobowy dar dla współmałżonka;

-kontakt z własnymi uczuciami;

-zazdrość o współmałżonka;

-czy muszę się spowiadać z gniewu na żonę?

-co zrobić by miłość nie wygasła?

-jak radzić sobie z uczuciem nienawiści?

-oraz kwestie, które zostaną poruszone przez Uczestników warsztatów.

Szczegóły każdorazowej sesji zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Krystian Wojaczek

REKOLEKCJE DOMOWEGO KOŚCIOŁA W MONACHIUM

W dniach 10 – 11 czerwca 2023 r. w Polskiej Misji Katolickiej w Monachium odbyły się rekolekcje poświęcone problematyce kryzysu małżeństwa. Zatytułowane zostały: „MAŁŻEŃSTWO SKAZANE NA KRYZYS?”

Problematyka zajęć objęła główne uwarunkowania powstawania kryzysu małżeństwa, oraz niektóre sposoby wychodzenia z niego. Na szczególną uwagę zasługują wewnętrzne zabezpieczenia małżeństwa przed kryzysem, które dzisiaj są nagminnie ignorowane, z różnych powodów. To dlatego tyle małżeństw, również sakramentalnych, ulega rozpadowi.

Zajęcia były prowadzone metodą synergii (paralelne zestawienie danych antropologii teologicznej i teologii oraz nauk szczegółowych: głównie psychologii, socjologii i innych).

Prof. Krystian Wojaczek